Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Osobiste zabezpieczenia kredytowe

Każdy kredyt udzielany przez bank obciążony jest ryzykiem jego niespłacenia. Dlatego też, w celu minimalizacji tego ryzyka, banki ustanawiają różne zabezpieczenia spłaty kredytu. Realna wartość zabezpieczenia przewyższa z reguły wysokość kredytu, by pokryć koszty ewentualnej egzekucji. W poniższym artykule przedstawimy podział i rodzaje zabezpieczeń kredytowych.

Podział zabezpieczeń kredytowych

Najogólniej zabezpieczenia kredytowe można podzielić na materialne i prawne. Zabezpieczenie materialne polega na przekazaniu bankowi (w zamian za uzyskany kredyt) określonej sumy pieniężnej lub innych praw majątkowych. W przypadku tego zabezpieczenia ryzyko kredytowe nie zostaje przeniesione na osobę trzecią, a na określone wartości materialne stanowiące własność kredytobiorcy. Artykuł powstał we współpracy z https://techpolska.pl/ portal technologiczny dla Ciebie.

Zabezpieczenie prawne umożliwia natomiast bankowi ściągnięcie wierzytelności od osób trzecich lub zapewnia uprzywilejowaną pozycję w stosunku do innych wierzycieli przy dochodzeniu roszczeń z majątku kredytobiorcy.

Wśród prawnych zabezpieczeń kredytów można ponadto wyodrębnić zabezpieczenia osobiste i rzeczowe. W przypadku zabezpieczenia osobistego osoba udzielająca zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność osobistą całym majątkiem. W przypadku zabezpieczenia rzeczowego odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie ogranicza się do określonych składników jej majątku. Poniżej skupimy się na osobistych zabezpieczeniach kredytowych i krótko je scharakteryzujemy.

Zabezpieczenie osobiste może przybrać formę:

  • poręczenia - poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w sytuacji, gdyby nie dokonał tego kredytobiorca
  • weksla własnego in blanco - (bez wypełnienia treści formularza wekslowego), upoważnia bank do wypełnienia treści weksla i zażądania jego natychmiastowej spłaty, jeśli kredyt nie został spłacony w terminie
  • poręczenia wekslowego (awalu) - stanowiącego zobowiązanie poręczyciela do zapłaty całości lub części sumy wekslowej solidarnie z innymi osobami podpisanymi na wekslu, na wypadek gdyby osoba, za którą udzielono poręczenia, nie wykupiła weksla
  • gwarancji bankowej - pisemne zobowiązanie banku do spłaty kredytu wraz z odsetkami, gdyby kredytobiorca nie wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie
  • przelewu wierzytelności na zabezpieczenie (cesji) - umowy, na mocy której kredytobiorca przenosi na bank prawa do otrzymania określonej kwoty od swojego dłużnika
  • przystąpienia do długu kredytowego - umowa pomiędzy bankiem a nowym dłużnikiem lub umowa pomiędzy kredytobiorcą a nowym podmiotem przystępującym do długu, który godzi się odpowiadać za dług solidarnie z kredytobiorcą
  • pełnomocnictwa - udzielanego bankowi przez kredytobiorcę, poręczyciela kredytu lub inną osobę -do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym, rachunkiem bieżącym lub lokatą terminową do czasu spłaty kredytu
  • ubezpieczenia kredytu - ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia bankowi określonego w umowie odszkodowania za szkody poniesione przez bank, a spowodowane niespłaceniem kredytu przez dłużnika.