P O R Z Ą D E K  O B R A D

LXII Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 10.00,

sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

przy ul. Saperów 14 a w Elblągu (IV piętro)

 

 1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Wręczenie

4. Wręczenie dorocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu o nazwie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

5. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 6 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach światowych Powiatu Elbląskiego za rok szkolny 2022/2023.

8. Podjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Elblągu:

8.1 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2023-2033.

8.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.

8.3 w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego za lata 2021-2022”.

8.4 w sprawie wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2024.

8.5 w sprawie aktualizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2025.

8.6 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

8.7 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

8.8 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendiów Starosty Elbląskiego dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Elbląski.

8.9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim dotyczącego przejęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku”.

8.10 projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Elbląskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Elbląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

8.11 w sprawie ustalenia warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością Powiatu Elbląskiego dla Radnych Rady Powiatu w Elblągu.

8.12 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2024 rok.

9. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek