W okresie od dnia 16 maja do 3 czerwca 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu przy ul. Komeńskiego 40, przeprowadzona zostanie, jak co roku, kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 w Elblągu podlegają mężczyźni zameldowani na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu elbląskiego:

1.    urodzeni w 2003 roku;
2.    urodzeni w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej;
3.    urodzeni w latach 2001 -2002, którzy:
a)    zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b)    zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4.   którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.