W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 Powiat Elbląski otrzymał środki finansowe na 2022 r., w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej i na realizację działań promujących czytelnictwo. Środki finansowe w ramach dotacji otrzymały dwie szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Zespole Szkół w Pasłęku oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez powiat wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Powiat Elbląski przeznaczył na ten cel kwotę 3 750,00 zł.

Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie. W ramach Priorytetu 3, szkoły mogą otrzymać dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenie bibliotek. Pozwoli to na rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Podejmowane w ramach programu działania wpłyną na doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, która warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród uczniów to inwestycja w ich kompetencje społeczne, a także zachęta do samodzielnej aktywności czytelniczej w kolejnych etapach edukacji i w dorosłym życiu.

 

nprcz logotyp podstawowy rgb