Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XXIX Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 10.00,

w trybie telekonferencji

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 27 listopada  2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
 5. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
  1. 1projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.
  2. 2projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.  
  3. 3w sprawiewykazu wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
  4. 4w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.
  5. 5w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.
  6. 6w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, położonej w miejscowości Pólko, obręb ewidencyjny Sakówko, gm. Pasłęk, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 162/4.
  7. 7w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, na rzecz Powiatu Elbląskiego nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Dolno, gm. Markusy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 18/19.
  8. 8projekt uchwały zmieniający Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/89/2012   z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Elbląskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Elbląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  9. 9w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 1. 10projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XXVIII/81/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację tych zadań.
 2. 11 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023.
 3. 12 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025" oraz "Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych postaw wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą".
 4. 13w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.
 5. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 6. Sprawy różne.
 7. Wręczenie odznaki „Honorowy Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego”.
 8. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

                                                                                                       Genowefa Kwoczek