WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 71
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:14 dnia 17.05.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: ełcki(45), giżycki(44), gołdapski(45), olecki(45), piski(42), węgorzewski(45)
Ważność od godz. 23:00 dnia 17.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -4°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od 23:00/17.05
do 07:00/18.05.2022 temp. min 0 st., przy gruncie -4 st. Dotyczy powiatów: ełcki, giżycki,
gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o przymrozkach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Przymrozki/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(40), braniewski(39), działdowski(36), Elbląg(38), elbląski(39), iławski(35),
kętrzyński(43), lidzbarski(39), mrągowski(42), nidzicki(38), nowomiejski(35), Olsztyn(37),
olsztyński(38), ostródzki(36), szczycieński(39)
Ważność od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie (15 powiatów) od
00:00/18.05 do 07:00/18.05.2022 temp. min 1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski,
nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o przymrozkach
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.