MIESZKANIA WSPIERANE DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ Stowarzyszenie „Daj Nadzieję” działające na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych dysponuje ofertą w postaci pobytu w 2 mieszkaniach wspieranych przeznaczoną dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą (rodziną i instytucjonalną) w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich.

Mieszkania wspierane przeznaczone są dla wychowanków, którzy ukończyli

18 rok życia, uczą się lub pracują, ale nie mają chwilowo możliwości by zamieszkać z rodziną lub wynająć mieszkania. Wychowankowie, którzy mieszkają w Mieszkaniach wspieranych maja zapewnioną fachową pomoc i wsparcie w usamodzielnieniu.

Jakie korzyści wynikają z pobytu w Mieszkaniu Wspieranym?:

•             umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie

umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi,

•             pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne,

•             stwarza możliwości w zakresie uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania,

•             stwarza możliwości do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp. - przy wsparciu osób wspomagających usamodzielnianego,

•             rozwija umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego,

•             umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie,

•             uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,

•             umożliwia nabycie realnego postrzegania rzeczywistości.

Kto może zamieszkać w mieszkaniu wspieranym?:

•             mieszkania wspierane przeznaczone są dla osób usamodzielnianych, nie posiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

•             o pobyt w mieszkaniu wspieranym mogą ubiegać się osoby usamodzielniane pod warunkiem, że umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu oraz zamierzające się osiedlić na terenie powiatu elbląskiego,

•             warunkiem zamieszkania w mieszkaniu wspieranym jest realizacja przez osobę usamodzielnianą zapisów indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i zatwierdzonego przez Dyrektora PCPR w Elblągu, w szczególności w zakresie kontynuowania nauki,

•             pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w postaci pobytu w mieszkaniu wspieranym mają osoby kontynuujące naukę w systemie dziennym oraz osoby usamodzielniane pochodzące z powiatu elbląskiego,

•             z ubiegania się o pobyt w mieszkaniu zostają wykluczone osoby pozostające w związku małżeńskim, uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

Odpłatność:

Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.

Zapraszamy do skorzystania z oferty!!!

Jeśli jesteś pełnoletnim wychowankiem pieczy zastępczej z terenu Powiatu Elbląskiego i chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń 55 248 81 30.

--

Magdalena Paradowska

Dyrektor

Centrum Administracyjnego do Obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

w Pasłęku

 

  • Kliknij aby powiększyć zdjęcie SKM_C25822012110430-1.jpg
  •  
Zobacz załączoną galerię online na:
https://www.powiat.elblag.pl/pl/strona-glowna-2/7057-mieszkania-wspierane-dla-wychowankow-pieczy-zastepczej#sigProIdd6f232f205