Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

PORZĄDEK OBRAD

XXXIX Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 10.00,

w trybie wideokonferencji

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 29 października 2021 r. 26 listopada 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
  1. 1projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2021-2030.
  2. 2projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.
  3. 3w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu elbląskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  4. 4w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji
   Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską "Bliżej Bałtyku 2030".
  5. 5w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga.
  6. 6w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  7. 7projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu Nr XIX/89/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Elbląskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Elbląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  8. 8w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu na 2022 rok.
  9. 9projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży.
  10. 10w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Elbląskiego.
 6. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek