Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W niedzielę (19.09.2021r.) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie policjantom, pracownikom cywilnym oraz osobom zasłużonym dla Policji wyróżnień, odznaczeń i awansów.

W niedzielę (19.09.2021r.) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie policjantom, pracownikom cywilnym oraz osobom zasłużonym dla Policji wyróżnień, odznaczeń i awansów.

Zaproszone osoby odebrały od kierownictwa Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego:

- Medal „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” – 9 osób

- Medal „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI” – 9 osób

- Odznaka „ZASŁUŻONY POLICJANT” – 7 osób

- Awans na PIERSZWY STOPIEŃ OFICERSKI – 1 osoba.

Wśród odznaczonych „Za zasługi dla Policji” był Starosta Elbląski Maciej Romanowski, który otrzymał srebrny medal. Starosta Elbląski Maciej Romanowski jest jednym z pomysłodawców powstania Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku puublicznego i bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczny Powiat Elbląski", który aktywizuje służby publiczne i mieszkańców do podejmowania działań w wielu dziedzinach bezpieczeństwa. Program w znacznej mierze skierowany jest na edukację bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży. Zadania Programu "Bezpieczny Powiat Elbląski" realizowane są w trzech komisjach: Komisji Problemowej "Bezpieczny dom i zagroda", Komisji Problemowej "Bezpieczna droga" i Komisji Problemowej "Bezpieczna szkoła". Działania podejmowane przez Starostę Elbląskiego Macieja Romanowskiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców znajdują uznanie w społeczności lokalnej oraz w opinii instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo.  Działania Starosty Elbląskiego, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu skutkują również wsparciem działań Policji poprzez współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych i sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Zgodnie z ustawą może on być nadany obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, w tym policjantowi i pracownikowi Policji, który:

  • inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi,
  • swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosił sprawność działań Policji,
  • swoją działalnością przyczynił się do rozwoju współpracy Policji z policjami innych państw.