Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

P O R Z Ą D E K   O B R A D

XXVIII Sesji Rady Powiatu w Elblągu

w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 10.00,

w trybie telekonferencji

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Składanie na piśmie interpelacji i zapytań Radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 30 października 2020 r. do 27 listopada 2020 r.
 5. Projekty uchwał Rady Powiatu w Elblągu:
  1. 1projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2020-2030.
  2. 2projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.  
  3. 3w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Pasłęk, przy ul. Partyzantów oznaczonej, jako działka nr 69/2.
  4. 4w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
  5. 5w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2021.
  6. 6projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/72/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, należących do kompetencji samorządu powiatowego oraz wysokości środków finansowych
   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2020 na realizację tych zadań.
  7. 7 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elblągu na 2021 rok.
 6. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu

                                                                                                       Genowefa Kwoczek