Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – nagroda Starosty Elbląskiego „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2020 r. mija termin zgłoszenia kandydatów do corocznej nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie wolontariatu „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.
Nagroda ustanowiona Uchwałą Nr XIV/49/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 3 września 2016r. przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu. Jest formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz potrzebujących na terenie Powiatu Elbląskiego.


Przyznanie nagrody może nastąpić na wniosek:

  1. Radnych Rady Powiatu w Elblągu;
  2. Związków wyznaniowych i kościołów;
  3. Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  4. Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego;
  5. Organizacji pozarządowych, działających na terenie powiatu elbląskiego.

Nominacja do Nagrody odbywa się poprzez złożenie pisemnego wniosku. Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Elblągu lub wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg w terminie do dnia 15 listopada 2020 roku z dopiskiem na kopercie „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego”.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin przyznania Nagrody dostępne są pod adresem:

https://www.powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/wolontariat

Zdjęcie numer 1 w artykule: „Wolontariusz Powiatu Elbląskiego” 2020 r.